Od 1. 9. 2017 realizujeme projekt Společné vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I.

V rámci tohoto projektu škola obdržela dotaci vy výši přibližně 204 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na vzdělávání pedagogů formou seminářů i stáží v jiných mateřských školách, na vzdělávání v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, práce s dvouletými dětmi, logopedie a čtenářská pregramotnost.

Projekt bude realizován  do  31. 8. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

ZMĚNA FORMY ÚHRADY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče,

Od nového školního roku 2019/2020 dochází ke změně formy úhrady stravy a pobytu. Mění se i výše pobytného na 600,- Kč/ měsíc.

 

Budou pouze tyto dvě varianty:

TRVALÝ PŘÍKAZ     nebo    HOTOVOST

 

V případě TRVALÉHO PŘÍKAZU proběhne 1. platba již

do 15.8.2019 a to ve výši následovně:

                                              

 

Poloden

Celoden

Celoden 7-leté

Stravné

735,-

816,-

857,-

Školkovné

600,-

600,-

-

CELKEM

1335,-

1416,-

857,-

Předškoláci:                   735,-                     816,-

 

Výši trvalého příkazu si nastavte následovně:

Č.ú. :     107-147 056 0277 / 0100

Částka: 1335,- / 1416,- / 857,- / předškoláci 816,-  nebo 735,-

Zpráva pro příjemce:      Jméno dítěte

 

Děkujeme za pochopení

                                                                           Mgr. Lucie Papoušková

                                                                           Ředitelka MŠ

 

 

 

Seznam přijatých dětí na školní rok 2019 – 2020

 1. Hus 2019/1Z
 2. Hus 2019/3Z
 3.  Hus 2019/4Z
 4.  Hus 2019/5Z
 5.  Hus 2019/7Z
 6. Hus 2019/8Z
 7. Hus 2019/9Z
 8.  Hus 2019/10Z
 9.   Hus 2019/11Z
 10.   Hus 2019/12Z
 11.   Hus 2019/13Z
 12.   Hus 2019/14Z
 13.   Hus2019/16Z
 14.   Hus2019/17Z
 15.  Hus2019/18Z
 16.  Hus2019/19Z
 17.  Hus2019/20Z

 

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat ve středu 19. 6. 2019 od 15.30 hodin

v budově MŠ Husova 3.

      

V Jablonci nad Nisou 20. 5. 2019

 

 

 

 

Zápis do MŠ od školního roku 2019/2020 - úterý 7. 5. 2019 

(8.00 - 16.00 hod.)

 

Vážení přátelé,

v úterý 7. května 2019 od 8 do 16 hodin je zápis do mateřské školy.

 

S sebou : samostatné Potvrzení o očkování dítěte

                Rodný list dítěte

               Občanský průkaz rodiče, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Jablonci nad Nisou, pokud má rodič jiné.

               "Přihlášku" dostanete k vyplnění v mateřské škole.

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, jsme tu pro vás :-)

 

Zároveň bychom vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 12. 4. 2019 od 14.30 - 16.30 hod.

Přijďte se k nám podívat, seznámit se s kolektivem a prostory mateřské školy, ochutnat pomazánky, které dětem připravujeme a nahlédnout do práce zdravotníků ve školce.

Těšíme se na vás:-)))

 

 

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Husova 3

 

Do mateřské školy se přijímají děti s trvalým pobytem na území města Jablonce:

 1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky / povinný předškolní ročník /s trvalým pobytem ve spádové oblasti
 2. Děti, které dovrší k 31. 8. daného roku 3 roky věku
 3. Děti, které mají již v MŠ sourozence a dovrší k 31.8. daného roku 3 let.
 4. Děti mladší tří let budou příjímány pouze v případě volné kapacity MŠ.

Volná kapacita v letošním roce – cca 13 míst.

 

Zápis dětí do MŠ podléhá správnímu řízení. Toto bude zahájeno pouze tehdy, pokud zákonný zástupce dítěte v den zápisu doloží písemnou žádost,

 potvrzení od lékaře o očkování dítěte, rodný list dítěte a platný občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Děti, které se zapíší do MŠ s pozdějším nástupem, nejsou osvobozeny od platby školného od měsíce září.

 

 

Jarní prázdniny 2019

 

V týdnu od 4. - 8. 3 jsou školní jarní prázdniny. Školka bude otevřená pouze pro předem nahlášené děti!

Prosíme, nahlašujte nám děti, pro které potřebujete zajistit péči do čtvrtka  28. února 2019 rána (musíme domluvit organizaci provozu)

 

Přejeme vám krásné jarní volno a zejména super počasí pro vaše aktivity s dětmi :-)

 

 

 

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2019

Rozvrh provozu všech jabloneckých MŠ o letních prázdninách 2019:

 

1. a 2. týden prázdnin (1.7. – 12.7.)                v provozu všechny MŠ

3. a 4. týden prázdnin (15.7. – 26.7.)                MŠ uzavřeny, prázdninové týdny s Vikýřem pouze pro děti z MŠ

5. a 6. týden prázdnin (29.7. – 9.8.)                MŠ uzavřeny, bez náhrady

7. týden prázdnin (12.8. – 16.8.)                      MŠ uzavřeny, prázdninový týden s Vikýřem pouze pro děti z MŠ

8. a 9. týden prázdnin (19.8. – 30.8.)              v provozu všechny MŠ

V době uzavření MŠ zorganizuje opět DDM Vikýř v rozsahu 3 týdnů „Prázdninové týdny s Vikýřem pro děti z mateřských škol“. Tyto týdny budou probíhat vždy v MŠ a ZŠ Sokolí, kde prostory umožní zajistit program velmi podobný programu v MŠ, po obědě bude možnost spaní či odpočinku, k dispozici bude i školní tělocvična a nové hřiště. Venkovní prostředí školy je v klidné části města se snadným přístupem do přírody. Program bude podobný tomu, na co jsou děti zvyklé ze svých MŠ.

 

 

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

Vážení rodiče, mateřská škola bude uavřena od soboty 22. 12. 2018 od úterý 1. 1. 2019.
Ve středu 2. 1. 2019 jsou ještě školní prázdniny, prosíme nahlaste nám do pátku 14. 12. 2018,k zda vaše dítě v tento den dorazí (organizace provozu).
 
Přejeme vám všem šťastné a veselé Vánoce a do roku 2019 hodně štěstí a zdraví:-)
 
 
 
 

Zpívání před Radnicí na vánočních trzích - 19. 12. 2018

Srdečně vás zveme na zpívání před Radnicí ve středu 19. 12. 2018. Sboreček MŠ Kapička bude vstupovat v 10:45 hod. Přijďte načerpat vánoční atmosféru a zazpívat si s námi.

 

 

 

 

NABÍDKA PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

www.pppjbc.cz- Kromě vyšetření nabízíme tyto další služby:

Bezplatně v rámci standardní poradenské péče pro naše klienty,

vyšetřené v PPP, nabízíme:

 

Nabídka pro děti, žáky a studenty

(Zařazení do programů není nárokové. O zařazení rozhoduje odborný pracovník PPP. Klienti budou v případě zájmu zařazeni na základě závažnosti diagnostikovaných obtíží, pořadí přihlášení, kapacitních možností PPP a důslednosti docházky a spolupráce - tzn. v případě neodůvodněných absencí nebo neplnění cvičení nutných provádět pravidelně doma s rodiči budou z této péče vyřazeni a místo bude poskytnuto spolupracujícím klientům) 


 

MAXÍK

 

Individuální ucelený stimulační program pro předškoláky (od 5 let), pro děti s odkladem školní docházky nebo prvňáčky. Probíhá v 10 na sebe navazujících lekcích. Je zaměřen na rozvoj grafomotoriky, zrakového i sluchového vnímání, paměti, vizuomotoriky, prostorové orientace, koncentrace pozornosti, nácvik pohybových stereotypů a dalších oblastí, které dítě potřebuje pro úspěšný začátek ve škole.

Dítě pracuje pravidelně doma s rodičem pod vedením a kontrolou speciálního pedagoga s pomocí postupně předávaných materiálů - k tomu slouží pravidelné konzultace v PPP. 

Program je zdarma, je nutné uhradit nakopírované materiály ve výši  100 Kč (kopírování, tonery). 

 

 

Už půjdu do školy.....aneb z předškoláka školákem

 

10 setkání je určeno děti v předškolním věku, které v příštím roce budou nastupovat do první třídy ZŠ, včetně dětí, u kterých probíhá  odklad školní docházky. Jedná se o společná setkání rodičů a dětí s nácvikem konkrétních metod, které jsou pro rozvoj dovednosti v dané oblasti vhodné. Každé z dětí obdrží vlastní portfolio předškoláka. Pravidelná týdenní setkání jsou věnována rozvoji sluchového vnímání, zrakového vnímání, motorických (grafomotorických) dovedností, komunikační dovednosti, všeobecné znalosti.

Program je zdarma, je nutné uhradit nakopírované materiály a nákup pomůcek v celkové výši  300 Kč. 

 

Percepční a motorická nápravná cvičení

Setkání jsou formou individuálních konzultací za přítomnosti dítěte i rodiče (rodičům je zde vysvětlen a předveden způsob práce, které se pak společně s dítětem věnují doma). Délka sezení 30 minut. Cvičení je určeno pro předškolní a školní děti (zejména 1. – 3. třída), u nichž se objevují chyby v příjmu a zpracování informací, vyskytují se nepřesnosti při provádění určitých úkonů – zaznamenáváme sníženou úroveň rozvoje dílčích funkcí, které jsou potřebné pro bezproblémové zaškolení dítěte i pro jeho celkový zdravý vývoj.

Jedná se o ucelený program cvičení, která jsou zaměřena na posílení, zkvalitnění nebo znovuvytvoření nervových spojů, které jsou základem pro kvalitní příjem informací a pozitivně ovlivňují jejich zpracovávání a následné využití v praxi. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Práce s tímto programem spočívá v několikaměsíční každodenní desetiminutové systematické práci rodiče s dítětem podle instrukcí, které jim jsou předány na individuálních konzultacích. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena především na oblasti zrakové a sluchové percepce, vizuomotorickou koordinaci, oblast prostorové orientace, intermodality a seriality, grafomotorické dovednosti a koncentraci pozornosti. Program uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte. 

Před zapojením do programu je nutné předchozí vyšetření v PPP.

Program je zdarma, je nutné uhradit nakopírované materiály ve výši  100 Kč (kopírování, tonery).

 

Nadstandardní péče za úplatu mimo pracovní dobu PPP

- nabízíme nejen klientům PPP:

 

Logopedická péče

 

Je poskytována kvalifikovanou speciální pedagožkou se státní zkouškou z logopedie. Závažné případy jsou doporučovány ke klinickému logopedovi. Péče probíhá podle domluvy 1x týdně v odpoledních hodinách.

PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za lekci: 300 Kč

Hláskař -    trénink jazykových schopností podle D. B. El´konina 

Program pro předškolní děti, rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopnosti důležité pro pozdější nácvik čtení a psaní. Jedná se o metodu k podpoře schopnosti fonematického uvědomování si hláskové struktury slova, důležité k porozumění čtení a předpokladům gramotnosti.  Systematickým tréninkem stimuluje u všech dětí tzv. předčtenářské dovednosti, motivuje dítě více k učení. Pomáhá dětem s obtížemi v oblasti mluvené řeči – logopedickým klientům, dětem s nerozvinutým jazykovým citem, s vývojovým deficitem směřujícím k poruchám čtení a psaní. V rámci preventivní péče lze program nabídnout také dětem  kulturně a sociálně znevýhodněným, i dětem z bilingvního prostředí, k posílení jazykových schopností v jazyce, ve kterém se budou vzdělávat. Hláskař rozvíjí osobnost dítěte, jeho pozornost, soustředění, kritické myšlení, sebekontrolu, samostatnost, ale i schopnost spolupráce a  komunikaci s ostatními dětmi.

PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za cyklus 20 setkání včetně pomůcek:  3000 Kč. V případě nutnosti doplnit o další setkání (po dohodě s rodiči) cena za jednotlivé setkání:  150 Kč.

Mámo, táto, pojďte si hrát na školu

 

Určeno pro rodiče dětí v předškolním věku, včetně dětí, u kterých probíhá  odklad školní docházky. Nemusí se jednat o klienty PPP. Programu předchází orientační vyšetření dítěte  ke zmapování případných oslabení rozvoje dílčích dovedností. Jedná se o společná setkání rodičů a dětí s nácvikem konkrétních metod práce s dítětem. Rodiči budou podrobně vysvětleny metody rozvoje sluchového vnímání, zrakového vnímání, motorických (grafomotorických) dovedností, komunikačních dovedností, všeobecných znalostí a  obdrží vlastní portfolio předškoláka

Cena za cyklus 10 setkání včetně pomůcek:  1500 Kč. 

 

 

EEG - biofeedback

EEG biofeedback je metoda psycho - fyzioterapie, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

 EEG-biofeedback trénink u nás používáme na řešení těchto potíží: špatná pozornost (např. u dětí s ADHD), úzkosti, nezvládání stresu, řešení potíží se spánkem (obtížné usínání, předčasné probouzení), zlepšení sebeovládání (při tendenci k výbuchům emocí), bolesti hlavy, dyslexie (a ostatní dys poruchy) - vhodné spojit se speciálně -pedagogickou nápravou, doplněk při nápravě vad řeči (zadrhávání, dysfázie)

Klientovi na hlavu přiložíme malý snímač (EEG elektroda), který monitoruje aktivitu vybrané oblasti mozku, oblast se mění dle účelu tréninku. Vlastní cvičení spočívá v počítačové hře, v níž klient sbírá body, pokud centrum mozku pracuje správně. Učíme tak mozek pracovat správným způsobem a zároveň potlačujeme nežádoucí aktivitu. Jedná se podvědomé učení, při kterém se množí počet zapojení nervových vláken v dané oblasti a zlepšuje se tak její funkce. Sezení jsou příjemná, ale je nutná spolupráce a snaha dítěte, proto se metoda hodí zejména pro ty děti, které chtějí své potíže vyřešit. Doporučuji, aby v den tohoto tréninku už dítě nešlo na další kroužky, sportovní tréninky, ale mohlo odpočívat.

Během vstupního sezení vám metodu předvedu, sdělím potřebný počet sezení pro úpravu konkrétních potíží dítěte, provedu vstupní měření, nastavím tréninkový plán. Trénink si mohou vyzkoušet i rodiče. Počet sezení, který bude potřeba ke zlepšení, se odvíjí od závažnosti potíží a dozvíte se ho při úvodní konzultaci. U lehkých potíží je potřeba ke zlepšení obvykle 20 sezení. 

Cena: 1. zkušební sezení s konzultací a vstupním měřením 300 Kč, cyklus 10 sezení za 3000 Kč.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Povinnost zákonných zástupců nových dětí -  1. den ve školce

Předat ve třídě paní učitelce těchto 6 dokumentů:

 

1. Evidenční list dítěte potvrzený lékařem na druhé straně - nejdůležitější dokument !!!

 

2. Vyplněnou Přihlášku ke stravování + podepsaný řád školní jídelny.

 

3. Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám  + podpisy zákonných zástupců

 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

5. Stravné a úplata za předškolní vzdělávání - pokud se rozhodnete platit školku inkasem z vašeho účtu, předejte tuto vyplněnou přihlášku v den nástupu do školky - nezapomeňte nejdříve zařídit povolení k inkasu ve vaší bance!

 

6. Dotazník pro rodiče

 

 

 

      

                  

Seznam přijatých dětí na školní rok 2018 – 2019

 

 1. Hus 2018/1Z
 2. Hus 2018/2Z
 3. Hus 2018/3Z
 4. Hus 2018/4Z
 5. Hus 2018/5Z
 6. Hus 2018/6Z
 7. Hus 2018/7Z
 8. Hus 2018/8Z
 9. Hus 2018/9Z
 10. Hus 2018/10Z
 11. Hus 2018/11Z
 12. Hus 2018/12Z
 13. Hus 2018/14Z
 14. Hus 2018/15Z
 15. Hus 2018/16Z

 

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat ve středu

20. 6. 2018 od 15.30 hodin v budově MŠ Husova 3.

 

            V Jablonci nad Nisou 25. 5. 2018

 

 

 

 

 

Ředitelky mateřských škol v Jablonci nad Nisou oznamují, že

 

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v Jablonci nad Nisou na školní rok 2018–2019 proběhne

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech MŠ a dle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

 

ve čtvrtek 10. května 2018 od 8.00 do 16.00 hodin

 

v těchto zařízeních:

MŠ Jbc, Havlíčkova 4                                                    MŠ Jbc, 28. října 16

MŠ Jbc, Hřbitovní 10                                                     MŠ Jbc, Švédská 14

MŠ Jbc – Mšeno, Josefa Hory 31                                MŠ Jbc – Jablonecké Paseky, V. Nezvala 12

MŠ Jbc, Nová Pasířská 10                                            MŠ Jbc, Slunečná 9

MŠ Jbc – Mšeno, Arbesova 50                                     MŠ Jbc, Lovecká 11

MŠ Jbc, Střelecká 14                                                     MŠ Jbc, Nemocniční 15

MŠ Jbc – Rýnovice, Čs. armády 37                            MŠ Jbc – Jablonecké Paseky, Tichá 19

MŠ Jbc – Mšeno, Mechová 10                                      MŠ Montessori Jbc, Zámecká 10

MŠ Jbc – Kokonín, Dolní 3969                                    MŠ speciální Jbc, Palackého 37

MŠ Jbc, Husova 3                                                              - speciální třídy – přijímání na základě doporučení

 • nabídka rozšířené péče pro děti s alergiemi a                                                                        Speciálně pedagogického centra nebo

respiračními onemocněními                                                                                                     Pedagogicko psychologické poradny

 - 2 běžné třídy s logopedickým zaměřením – pro přijetí není třeba žádného odborného doporučení

                                                                                                                     

Pro děti pětileté a děti s odkladem školní docházky

je předškolní vzdělávání povinné

(dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Kritéria pro přijetí dětí do většiny jabloneckých MŠ:

 

 • Děti s povinnou předškolní docházkou.
 • Bydliště v Jablonci nad Nisou.
 • Věk dítěte. (Děti mladší 3 let budou přijímány pouze v případě volné kapacity MŠ).
 • Sourozenec navštěvující danou MŠ.

 

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

 

 • Přijaty mohou být jen děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Potvrzení nedokládají pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 • MŠ Nemocniční je určena primárně dětem mladším 3 let. Přednostně budou přijímány děti zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. a Zdravotnické záchranné služby Jablonec nad Nisou.

 

Konkrétní kritéria pro přijetí a podrobnější informace má každá MŠ zveřejněna na svých internetových stránkách.

 

 

Zápis

Milí rodiče,

zápis do MŠ Kapička se bude konat ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 8.00 - 16.00 hod. v ředitelně školy.

Pro děti pětileté a děti s odkladem školní docházky je předškolní vzdělávání povinné (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/204 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Kritéria pro přijetí:

Do mateřské školy se přijímají děti s trvalým pobytem na území města Jablonce:

 1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky / povinný předškolní ročník /s trvalým pobytem ve spádové oblasti
 2. Děti , které dovrší k 31. 8. daného roku 3 roky věku
 3. Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 4. Děti mladší tří let budou příjímány pouze v případě volné kapacity MŠ.

Volná kapacita v letošním roce – 13 míst.

 

Zápis dětí do MŠ podléhá správnímu řízení. Toto bude zahájeno pouze tehdy, pokud zákonný zástupce dítěte v den zápisu doloží písemnou žádost,

 potvrzení od lékaře o očkování dítěte, rodný list dítěte a platný občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Děti, které se zapíší do MŠ s pozdějším nástupem , nejsou osvobozeny od platby školného od měsíce září.

 

V Jablonci n/N dne 13.4.2018

 

 

Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří naší školky v Husově ulici 3, který se koná:

v pátek 4.5.2018 od 14:30 - 16:30 hodin.

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás!

 

 

! POZOR ZMĚNA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MŠ !

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2018

Rozvrh provozu všech jabloneckých MŠ o letních prázdninách 2018:

1. a 2. týden prázdnin (2.7. – 13.7.) v provozu všechny MŠ

3. a 4. týden prázdnin (16.7. – 27.7.)             MŠ uzavřeny, prázdninové týdny s Vikýřem pouze pro děti z MŠ

5. a 6. týden prázdnin (30.7. – 10.8.)             MŠ uzavřeny, bez náhrady

7. týden prázdnin (13.8. – 17.8.)                     MŠ uzavřeny, prázdninový týden s Vikýřem pouze pro děti z MŠ

8. a 9. týden prázdnin (20.8. – 31.8.)              v provozu všechny MŠ

V době uzavření MŠ (16.7. – 17.8.) zorganizuje DDM Vikýř v rozsahu 3 týdnů „Prázdninové týdny s Vikýřem pro děti z mateřských škol“. Tyto týdny budou probíhat vždy v MŠ a ZŠ Sokolí, kde prostory umožní zajistit program velmi podobný programu v MŠ, po obědě bude možnost spaní či odpočinku, k dispozici bude i školní tělocvična. Venkovní prostředí školy je v klidné části města se snadným přístupem do přírody. Program bude podobný tomu, na co jsou děti zvyklé ze svých MŠ.

Cena prázdninových týdnů s Vikýřem:

 • 700 Kč/dítě/1 týden pro děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou

 • 1000 Kč/dítě/1 týden pro ostatní děti (navštěvují jabloneckou MŠ, ale nemají trvalý pobyt v Jablonci nad Nisou).

(Rozdíl v ceně je dán tím, že jabloneckým dětem na pobyt přispěje Magistrát města Jablonec nad Nisou.)

V případě, že budou mít rodiče zájem o prázdninové týdny s Vikýřem, vyžádají si v kmenové MŠ potvrzení o docházce do MŠ a bydlišti v Jablonci nad Nisou.

Přihlašování dětí

bude probíhat pomocí elektronické přihlášky, kterou rodiče naleznou na webových stránkách DDM Vikýř (www.vikyr.cz/prihlasky) od poloviny února do KONCE DUBNA!

Přihlášku na Prázdninové týdny s Vikýřem rodiče naleznou po přihlášení na výše uvedené adrese v sekci AKCE.

Tyto týdny musí rodiče do konce dubna i uhradit, jinak jejich přihláška nebude platná a dítě nebude přijato. Veškeré dotazy ohledně přihlašování, placení či organizace prázdninových týdnů s Vikýřem lze směřovat přímo na pracovníky DDM Vikýř na tel. čísle: 483 711 725.

Po dobu letních prázdnin mohou rodiče využít také řadu příměstských táborů, které se v Jablonci každoročně konají. Stejně jako v minulých letech bude město Jablonec nad Nisou poskytovat na příměstské tábory rodičům předškolních dětí a žáků prvních tříd ZŠ s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou příspěvek ve výši max. 500 Kč/dítě. Seznam příměstských táborů, kde bude možné příspěvek uplatnit, bude zveřejněn začátkem dubna.

 

 

 

Nahlášení adres dětí
 

Prosím rodiče o nahlášení aktuálních adres. Spousta z vás říká, že se různě stěhujete, ale nehlásíte nám změnu bydliště. Děkuji

Dále upozorňuji rodiče předškoláků, že je potřeba mít trvalé bydliště dítěte v Jablonci nad Nisou – spádovost škol.

Děti, které přijdou do školky k zápisu, musí mít též trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou a to u zápisu doložit. Děti, které ho nebudou moci prokázat, spadnou v možnostech přijetí na poslední místa v pořadí a nemusí se na ně dostat :-(

Děkuji vám všem za pochopení :-)

Mgr. Lucie Papoušková

 

Zápis do MŠ 10. května 2018
 

Vážení rodiče,

zápis do školky chystáme na 10.května 2018 od 8 do 16 hodin - informace bude viset na vývěsce, webových stránkách školy a v Jabloneckém měsíčníku.

Je potřeba doložit trvalé bydliště dítěte v Jablonci nad Nisou.

Dále je třeba doložit Potvrzení o očkování dítěte , (pro děti, které budou předškoláky - neplatí - povinnost docházky)

Den otevřených dveří plánujeme na měsíc duben - termín upřesníme.

Těšíme se na vás všechny, přijďe se za námi podívat a pohrát si :-)

Kolektiv školky Kapička

 

 

 

 

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

 

MŠ bude uzavřena od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018.

 

Přejem vám krásné vánoční svátky s vašimi dětmi :-)

 

 

 

 

Ředitelka mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace spolu se statutárním městem Jablonec nad Nisou oznamují, že

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání do nově otevřené třídy v Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969 proběhne

 

ve středu 6. 12. 2017 od 13.00 do 18.00 hod.

 

    Kritéria pro přijetí dětí do MŠ:

 • Děti, které do 31. 8. 2017 dosáhly věku pěti let.
 • Bydliště dítěte v Jablonci nad Nisou.
 • Věk dítěte.
 • Sourozenec navštěvující MŠ Kokonín.

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Přijaty mohou být jen děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Potvrzení nedokládají pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Do nové třídy budou děti přijímány s nástupem od 15. 1. 2018.

 

 

 

Poděkování

Děkujeme mamince od Jeníka Viktory za krásnou prezentaci krojů z Jizerských hor a přiblížení tradic od Martina po Vánoce. Fotky najdete v galerii:-)

 

 

Přednáška - školní zralost (přednáška je určena nejen rodičům předškoláků)

Vážení rodiče,

máte - li zájem o přednášku PPP týkající se obecných informací ohledně školní zralosti, popř. následné individuální konzultace s pracovnicemi poradny, zapište se na vstupní nástěnce ve školce do 10. 11. 2017. Datum bude dle zájmu upřesněn.

Těšíme se na vaši účast:-)

 

Poděkování

Děkujeme mamince od Davídka Melicheríka za ušití krásných zástěrek do třídy Mravenečků.

 

 

Poděkování

Děkujeme tatínkovi od Mariánky Suchardové za opravu dětské kuchyňky ve třídě Motýlků.

Pomoci rodičů si velmi vážíme.

 

 

Poděkování

Děkujeme mamince Páťi Polákové za renovaci sedací soupravy u Motýlků:-)

 

 

Informativní schůzka pro rodiče

 

Informativní schůzka pro rodiče se bude konat ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 15.00 hod.

Těší se na vás kolektiv mateřské školy:-)

 

 

 

                  

Seznam přijatých dětí na školní rok 2017 – 2018

 

 1. Hus 2017/1Z
 2. Hus 2017/2Z
 3.  Hus 2017/4Z
 4.  Hus 2017/5Z
 5.  Hus 2017/6Z
 6. Hus 2017/8Z
 7. Hus 2017/9Z
 8.  Hus 2017/10Z
 9.   Hus 2017/11Z
 10.   Hus 2017/12Z
 11.   Hus 2017/13Z
 12.   Hus 2017/14Z
 13.   Hus2017/15Z
 14.   Hus2017/16Z

 

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v úterý

20. 6. 2017 od 16.00 hodin v budově MŠ Husova 3.

 

 

 

Ředitelky mateřských škol v Jablonci nad Nisou oznamují, že

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v Jablonci nad Nisou na školní rok 2017 – 2018

proběhne

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech MŠ a dle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

 

ve středu 10. května 2017 od 8.00 do 16.00 hodin

v těchto zařízeních:

MŠ Jbc, Havlíčkova 4                                            MŠ Jbc, 28. října 16

MŠ Jbc, Hřbitovní 10                                            MŠ Jbc, Švédská 14

MŠ Jbc – Mšeno, Josefa Hory 31                          MŠ Jbc – Jablonecké Paseky, V. Nezvala 12

MŠ Jbc, Nová Pasířská 10                                     MŠ Jbc, Slunečná 9

MŠ Jbc – Mšeno, Arbesova 50                              MŠ Jbc, Lovecká 11

MŠ Jbc, Střelecká 14                                             MŠ Jbc, Nemocniční 15

MŠ Jbc – Rýnovice, Čs. armády 37                      MŠ Jbc – Jablonecké Paseky, Tichá 19

MŠ Jbc – Mšeno, Mechová 10                               MŠ Montessori Jbc, Zámecká 10

MŠ Jbc – Kokonín, Dolní 3969                             MŠ speciální Jbc, Palackého 37

MŠ Jbc, Husova 3                                                 

 • pro přijetí není třeba žádného odborného doporučení

                                                 

Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

je předškolní vzdělávání povinné

(dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Termín podání žádosti o přijetí do MŠ - 10. 5. 2017 od 8:00 - 16:00

 

S sebou je nutno donést:

Lékařské osvědčení o řádném proočkování dítěte (nevyplněný tiskopis o proočkování můžete obdržet kdykoliv v MŠ již před zápisem).! Bez tohoto dokumentu nebudem moci zahájit správní řízení!


Do MŠ budou děti přijímány dle stanovených kritérií, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě od ředitelky školy.

 

Kritéria pro přijetí do MŠ

Do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.

 

KRITÉRIA K ZÁPISU DO MŠ 2017

                        BYDLIŠTĚ

                  VĚK    JBC            SOUROZENEC    CELKEM

předškolák    12        10            2                           24

předškolák    12        10            0                           22

 

4leté               9        10            2                           21

4leté               9        10            0                           19

 

3leté               6        10           2                            18

3leté               6        10           0                            16

 

mladší            1        10            2                            13

mladší            1        10            0                            11

 

předškolák       12       0            2                            14

předškolák       12       0            0                            12

 

4leté                9         0            2                            11

4leté                9         0            0                            9

 

3leté                6         0            2                            8

3leté                6         0            0                            6

 

mladší             1          0            2                            3

mladší             1          0            0                            1

 

Počet volných míst v naší MŠ od 4. 9. 2017 upřesníme v den zápisu.

o MŠ budou děti přijímány dle stanovených kritérií, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě od ředitelky školy.

 

Kriteria pro přijetí do MŠ

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou. 
 
 

     KRITÉRIA K ZÁPISU DO MŠ 2017
           
                   VĚK    BYDLIŠTĚ JBC   SOUROZENEC    CELKEM
           
předškolák  12 10 2   24
předškolák 12 10 0   22
           
4leté 9 10 2   21
4leté 9 10 0   19
           
3leté 6 10 2   18
3leté 6 10 0   16
           
mladší 1 10 2   13
mladší 1 10 0   11
           
předškolák 12 0 2   14
předškolák 12 0 0   12
           
4leté 9 0 2   11
4leté 9 0 0   9
           
3leté 6 0 2   8
3leté 6 0 0   6
           
mladší 1 0 2   3
mladší 1 0 0   1
           
           
  VĚK BYDLIŠTĚ SOUROZENEC    
5leté 12 10 2    
4leté 9    
3leté 6    
mladší 1    


Více zde: https://ms-arbesova-jablonec-nad-nisou.webnode.cz/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani/kriteria-pro-prijeti-do-ms/

 

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

 

 • Přijaty mohou být jen děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Potvrzení nedokládají pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Do MŠ Nemocniční budou přednostně přijímány děti zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.a Zdravotnické záchranné služby Jablonec nad Nisou. Dále budou přijímány děti mladší 3 let.

 

 

Děti na startu (www.detinastartu.cz) - začínáme 10. 2. 2017

Milí rodiče,

již tento pátek 10. 2. 2017 rozjíždíme projekt všeobecně pohybové přípravy dětí předškolního věku nazvaný Děti na startu. Jedná se o celorepublikový projekt všeobecké pohybové přípravy a sportovních dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku, podporovaný MŠMT Č a Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.

Kdo jsou Děti na startu

 • všechny děti ve věku od 4 do 9 let (štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované),
 • děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstvev

Co se děti učí a získávají

 • jak ovládat své tělo (rovnováha, výbušnost, flexibilita, mrštnost, atd.)
 • základy běhů, skoků, pádů,
 • udělat kotrmelec, stojku, výmyk, roznožku, aj.
 • hry a dovednosti s míčem,
 • soustředění i dovednosti při útocích na cíl,
 • zíklady silových cviků,
 • základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Jaká je délka trvání cvičebního bloku, kurzů, lekcí

 • děti rozvíjejí a zdokonalují svojí pohybovou všestrannost v závislosti na věku, a to v členění do 3. věkových kategorií (od 3 - 5 let věku, od 5 - 7 let věku, od 7 - 9 let věku;

Jak cvičební lekce probíhají

 • maximální počet dětí v kurzu (tzn. i v cvičební lekci) je 40, ideálním počtem je 28 dětí;
 • děti cvičí ve 4 skupinách (lze přizpůsobit prostoru, počtu dětí, počtu lektorů, délce tréninku, věku, aktuálním pohybovým schopnostem a dovednostem přítomných dětí);
 • každá skupina se pod vedením vlastního trenéra/ asistenta trenéra věnuje rozvoji určitých pohybových dovedností, a to v délce trvání 10 - 12 minut na stanovišti, poté si skupiny stanoviště mění;
 • každá skupina absolvuje během cvičební lekce všechny pohybové aktivity na všech stanovištích

Proč všeobecnká sportovní příprava

 • fyzická kondice, tělesná zdatnost i zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršují,
 • chybí všeobecná příprava zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a pohybových dovedností,
 • předčasná specializace způsobuje i u sportujících dětí problémy správného zvládání zákl. cviků,
 • předčasná sportovní specializace =předčasná orientace na výkon =strach z neúspěchu a stres,
 • předčasná specializace = jednostranné zaměření omezující mmožnosti přechodů mezi sporty,
 • orientace na výkon rozděluje děti na "lepší a horší", dochází tak k vyloučení pohybově méně nadaných  či jinak handicapovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) v kolektivu.

Desatero kurzů Děti na startu

 • nikoho neporovnáváme, nesoutěžíme,
 • při cvičení, ani u her nikdo nevypadává - každý je vždy součástí hry,
 • určeno pro všechny děti; šikovné - nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované,
 • základem je kolektivní komunikace, bezpečnost při sportování, spolehlivost pomůcek a nářadí,
 • bráníme se předčasné sportovní specializaci dětí - rozvíjíme pohybovou všestrannost,
 • učíme správnému držení těla a dobrým pohybovým návykům,
 • vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu - normální je sportovat a hýbat se,
 • jednoduchou formou učíme děti správné životosprávě a stravování,
 • po absolvování všech kurzů, můžeme dítku pomoc s výběrem pro něj vhodné sportovní specializace,
 • spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví.

 

 

Na projekt Děti na startu budeme vždy po svačince odjíždět s Beruškami a Motýlky - každý pátek (Mravenečci budou cvičit ve školce - každý čtvrtek) autobusem do tělocvičny Sportovních rekreačních klubů areálu Břízky, kde se během dopoledne budeme věnovat aktivitám spojeným s pohybem dětí. Prosíme dejte dětem s sebou batůžek a do něj sportovní obuv. Do školky se vrátíme na oběd.

Datum konání jednotlivých lekcí naleznete na hlavní nástěnce ve školce. Pokud by vám bylo cokoliv nejasného, neváhejte se obrátit na pedagogický personál školky.

 

 

Upozornění na změny termínů zápisu do základních a mateřských škol

Novela školského zákona přinesla od roku 2017 poměrně velkou změnu v termínech zápisu do základních i mateřských škol. Nově je zápis do základních škol stanoven v rozmezí od 1. do 30. dubna, přičemž v Jablonci nad Nisou se uskuteční do všech základních škol zřizovaných městem dne 6. dubna 2017. Zápisy do mateřských škol jsou zákonem nově stanoveny v rozmezí od 2. do 16. května, v Jablonci zápis proběhne  10. května 2017. S sebou je nutno přinést lékařské očkování o řádném proočkování dítěte (tiskopis o proočkování si můžete vyzvednout kdykoliv v MŠ již před zápisem (nevztahuje se na děti, které se hlásí do povinného předškolního roku v MŠ).

Více podrobností k zápisům o škol a dalším změnám najdete v březnovém a dubnovém čísle Jabloneckéh měsíčníku a na webových stránkách školy.

 

Divadlo Koloběžka

Divadelní představení, které mělo původně proběhnout 25. 1. 2017 se z důvodu nemoci herců přesouvá na 31. 1. 2017. Přestavení proběhne v dopoledních hodinách v mateřské škole.

 

UZAVŘENÍ MŠ

Milí rodiče,

naše MŠ bude od 23. 12. 2016 (včetně) do 2. 1. 2017 uzavřena. Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a do dalšího roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a trpělivosti s vašimi dětmi.

 

Sauna

Milí rodiče,

v týdnu od 7. 11. 2016 začínáme saunovat. Rozpis tříd je následující:

 • pondělí - Motýlci
 • středa - Mravenečci
 • čtvrtek - Berušky

Dětem prosím v den saunování doneste podepsané igelitové tašky a do nich dejte malý ručník + prostěradlo na zabalení (né napínací). Vše prosím podepište a ukažte svým dětem.

Na saunování už se všichni moc těšíme:-)

 

 

Podzimní mrkvičková slavnost

11. 10. 2016 se bude v případě příznivého počasí konat na zahradě školky " Podzimní mrkvičková slavnost" od 15:00 hod. Vstupenkou na slavnost je jakýkoliv vlastnoručně upečený výrobek z mrkve. Přijďte s námi strávit odpoledne plné soutěží a her. V případě nepříznivého počasí bude akce ZRUŠENA!

 

 

Soutěž o nejtalentovanější MŠ

8. 9. 2016 se naše Kapička (děti z Berušek a Motýlků) zúčastní soutěže o nejtalentovanější MŠ v areálu tenisových kurtů ČLTK na Proseči. Dětem dejte do školky sportovní oblečení. Odjezd od MŠ je v 8:30 hod. Návrat na oběd.

 

 

Fotky

Milí rodiče,

fotky z posledních četných akcí  mateřské školy jsou v galerii:-)

 

 

 

Kytička písniček

Naši předškoláčci se zúčastní přehlídky pěveckých sboru MŠ Libereckého kraje. Přehlídka se bude konat v Eurocentru 12. 5. 2016 od 16.00 hod. Vstupné pro rodiče: 50,- Kč, děti zdarma.

Všichni předškoláčci budou hromadně odjíždět od naší MŠ ve 14.30 hod. Připravte prosím dětem jednotné oblečení:

holčičky - žluté triko + sukýnku

kluci - žluté triko + kalhoty.

Do batůžku dejte dětem pití + malou  sušenku. Žádáme rodiče, aby si  po vystoupení své děti vyzvedli u pí. učitelek. Předpokládaný konec je v 17.00 hod. (bližší informace vám podá paní učitelka Natálka).

 

Besídka ke Dni matek

Vzhledem k tomu, že máme některé sourozence ve dvou odděleních, budou besídky probíhat ve dvou časech:

Mravenečci od 14. 45 hod. a Berušky, Motýlci od 15.00 hod. Těšíme se na vás:-)

 

Čarodějnice ve školce 29.4.2016

V pátek budeme ve školce slavit čarodějnice. Společně si užijeme promenádu v maskách, tanec, soutěže a čarodějnický guláš (doneste svým dětem misku nebo ešus). Kostýmy a dobrou náladu s sebou:-)

 

Eurocentrum pro předškoláky

V úterý půjdou všichni předškoláčci z Berušek a Motýlů na divadelní představení " Jak šlo vejce na vandr" od 9.00 hod.

 

 

Prázdninový provoz 2016 - léto

Od 1. 7. do 31. 8. 2016 probíhá prázdninový provoz v mateřských školách v prázdninovém režimu. 

 

Provozní doba mateřských škol v tomto režimu je od 6.30  do 16.00 hodin.

1. Provoz v mateřské škole Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace bude přerušen po dobu sedmi týdnů - v době od 11. 7. 2016 do 26. 8.     2016 včetně.

2. V prvním červencovém (1. 7. - 8. 7.) a posledním srpnovém týdnu (29. 8. - 31. 8.) budou přijímány k prázdninovému provozu pouze "kmenové děti" naší          mateřské školy.

3. V termínu 25. 7. - 5. 8. 2016 budou všechny jablonecké mateřské školy uzavřeny. Doporučujeme rodičům, aby si na tyto dny zajistili příměstské tábory,      které město Jablonec nad Nisou přispívá 100 Kč na jeden týden, oproti potvrzení o bezdlužnosti z mateřské školy, kterou dítě navštěvuje.

Náhradní provoz v období 11. 7. - 22. 7. 2016 a 8. 8. - 26. 8. 2016 si rodiče mohou zajistit v ostatních MŠ města Jablonce nad Nisou - dle potřeb maximálně na 3 týdny, úplatu za vzdělávání a stravné uhradí předem v dané MŠ. Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů!

1. Z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců mateřských škol, bude provoz každý týden v jiné MŠ. Podle množství přihlášek, budou po obdržení všech žádostí na umístění dětí o prázdninách, vybrány kapacitně vhodné objekty mateřských škol města Jablonce nad Nisou.

2. Zákonným zástupcům bude během měsíce května sděleno, na základě doručení závazných přihlášek, které MŠ budou v jednotlivých týdnech prázdnin otevřeny a do které mateřské školy bude v nahlášeném termínu dítě docházet.

3. Úplata za stravování a úplata za vzdělávání bude vybrána předem na jednotlivých MŠ pouze na ty dny, na které bylo dítě předem přihlášeno.

4. Přeplatky za stravné se budou vracet pouze za dny, které bude mít dítě omluvené nejpozději daný den do 8 hodin ráno.

 

 

Den otevřených dveří

Naše školka bude mít otevřené dveře v sobotu 12. 3. 2016 od 9.00 - 11.00 hod. Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti na podívanou k nám do školky.

Součástí bude i ochutnávka pomazánek, které děti běžně svačí. Těšíme se na vás:-)

 

Divadlo v MŠ

V úterý 23. 2. 2016 budeme mít ve školce divadélko s názvem : "Haló, tady Popletov!". Vybíráme 30,- Kč

 

Výběr stravného a pobytného na měsíc leden

Výběr stravného a pobytného na měsíc leden proběhne ve čtvrtek 7. 1. 2016 od 6.3 - 8.00 a od 14.30 -16.00.

 

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude uzavřena v době od 23. 12. 15 - 3.1.2016. Přejeme všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků.

 

Mikulášský den - foto

Mikulášský den jsme si všichni moc užili. Fotky najdete v galerii:-)

 

Vánoční dílna

Srdečně vás zveme na vánoční dílnu, která se bude konat 8. 12. 2015 od 15.00 ve školce:-)

 

Mikulášská nadílka

V pátek 4. 12. 2015 budeme mít ve školce Mikulášskou nadílku. Prosíme rodiče, aby děti přišly v tento den do školky oblečeni za čertíky, Mikuláše nebo andílky.

 

Vánoční focení děti

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se od 8.00 hod. fotíme. Po obdržení sady fotografií a výrobků je možné dle dohody přiobjednat jednotlivé části sady.

 

Stezka odvahy - Motýlci

Na konci října uspořádali paní učitelky Motýlků stezku odvahy. Fotky najdete v galerii - omluvte prosím sníženou kvalitu fotografií.

 

10. 11. 2015 Panda Fanda

V úterý 10. 11. 2015 budeme mít ve školce přednášku Městské policie:-). Přednáška je zdarma a zůčastní se jí všechna oddělení.

 

7. 11. 2015 Den otevřených dveří

V sobotu 7. 11. 2015 proběhl ve školce Den otevřených dveří za hojné účasti rodičů, dětí i zaměstnanců školky. Součástí byla i přednáška o vlivu saunování na organismus. Všem zúčastněným moc děkujeme za milé a přínosné dopoledne.

 

2. 11. 2015 MŠ uzavřena!!!

Vážení rodiče, z technických důvodů (přerušení dodávky vody) bude mateřská škola v pondělí 2. 11. 2015 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 

Sauna - info

V týdnu od 2. 11. 2015 začínáme saunovat:

 • třída Mravenečci - každé pondělí
 • třída Berušky - každou střeu
 • třída Motýlci - každé úterý

V den saunování přineste vašemu dítěti do školky podepsanou igelitovou tašku, podepsané balvněné (dětské) prostěradlo a podepsaný malý ručníček.

 

 

Ptačí pohádka v MŠ

Ve středu 21. 10. 2015 k nám do školky přijede divadélko s Ptačí pohádkou. Vybíráme 45,- Kč.

 

Sportovní cyklo odpoledne

Dne 13. 10. 2015 se mělo ve školce konat sportovní cyklo odpoledne, ale bohužel je pro nemoc zrušeno. Děkujeme za pochopení.

 

Jablíčková slavnost

V  úterý 6. 10. 2015 od 15.00 hod. se bude konat "Jablíčková slavnost" na zahradě školky. Vstupenkou na slavnost je jakákoliv dobrota vyrobená z jablek. Přijďte si s dětmi zasoutěžit a strávit příjemné chvíle s jablíčkovými dobrotami. Pokud budete chtít, doneste nám i recept. Těšíme se na vás! V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

 

Dýňobraní 2015

V pátek 18. 9. 2015 se Berušky a Motýlci zúčastnily Dýňobraní u domu vína. Kapička zde vystavuje nazdobené dýně již po několikáté. Jak se nám letos dýně povedly, můžete posoudit v galerii - zdobení se účastnily děti ze všech oddělení školky (včetně nejmenších). Rodičům moc děkujeme za dodaný materiál:-)


Soutěž o nejtalentovanější mateřskou školu

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 se Berušky zúčastnily soutěže o nejtalentovanější mateřskou školu v areálu ČLTK Bižuterie na Horní Proseči. Berušky se spolu s MŠ Arbesova umístily na prvním místě. Děti i paní učitelky si to moc užili:-) - fotky jsou v galerii.

 

Kapička v rádiu

1. září nás ve školce navštívila redaktorka ČR Radiožurnál - viz.  odkaz na poslech  ...

 

 

Ukázková hodina angličtiny

Ukázková hodina angličtinky pod vedením Moniky Antošové se dle ohlasů velmi povedla. Fotky najdete v galerii.

 

 

Jak připravit předškoláka

https://www.hanaotevrelova.cz/page/predskolaci

 

 

Mluví vaše dítě správně ???
 

Vážení rodiče,

věnujte pozornost řeči svých dětí !!!

Řečová centra v mozku se uzavírají sedmým rokem života !!!

 

Poté je 100x těžší něco napravovat. Konzultovat můžete i s paní učitelkou z vaší třídy, která je schopná, jako logopedická preventistka odhadnout chyby v řeči. Doporučujeme vám návštěvu logopedie, kterou provozuje vždy speciálně vyškolený lékař, který vyloučí i případné anatomické anomálie v pusince dítěte. Někdy stačí, když citlivě dítě na nedostatky upozorňujete a vyžadujete správnou mluvu. Nesmějte se špatné artikulaci, ale s úsměvem ji opravujte. Můžete dítě nahrát, aby slyšelo, že to opravdu říká. Vaše dlouhodobá a cílená péče se vám vyplatí !!! Budete mít s dítětem společný cíl a užijete si společné chvíle.

 

Pozor - konec pevné linky !!!

Vážení rodiče,

pro omlouvání svých dětí používejte již výhradně mobilní čísla. Telefonní číslo 483 312 800483 312 800 bude již nefunkční.

Děkujeme.